தலைநகர் பிராந்தியத்தின் மிகவும் குறைவான சமமான பள்ளி மாவட்டங்கள்

தரவரிசை பள்ளி மாவட்டம் மதிப்பெண் ஒரு மாணவருக்கு செலவு சராசரி குடும்ப வருமானம் 1 பெர்லின் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 0.4 $27,734 $70,718 2 புதிய லெபனான் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 1.19 $26,230 $76,658 3 ஹண்டர்-டேனர்ஸ்வில்லே மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 2.42 $32,708 $53,602 4 பர்ன்ட் ஹில்ஸ்-பால்ஸ்டன் ஏரி மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 2.56 $19,192 $95,661 5 ஹூசிக் பள்ளத்தாக்கு மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 3.07 $20,005 $92,722 6 ஷரோன் ஸ்பிரிங்ஸ் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 3.23 $32,705 $58,065 7 அவெரில் பார்க் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 4.02 $20,249 $97,551 8 Windham-Ashland-Jewett Central School District 4.31 $31,838 $54,826 9 கிழக்கு கிரீன்புஷ் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 4.93 $19,934 $91,484 10 ஷெனென்டெஹோவா மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 5.3 $16,928 $100,572 11 டகோனிக் ஹில்ஸ் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 5.42 $26,055 $72,000 12 சாதம் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 5.51 $27,429 $76,319 13 ஷால்மாண்ட் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 6.89 $22,626 $81,538 14 கிரீன்வில்லே மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 7.91 $25,358 $72,213 15 வூர்ஹீஸ்வில்லே மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 8.16 $18,677 $105,712 16 ஜெர்மன்டவுன் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 8.7 $26,399 $68,343 17 பெர்ன்-நாக்ஸ்-வெஸ்டர்லோ மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 10.63 $26,075 $84,583 18 வெல்ஸ் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 10.9 $35,247 $56,176 19 ஷுய்லர்வில்லே மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 11.12 $20,788 $83,942 20 Niskayuna மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 11.61 $17,334 $112,627 21 கிண்டர்ஹூக் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 12.16 $22,316 $78,352 22 ஹாட்லி-லுசெர்ன் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 13.34 $27,085 $62,545 23 ரெட் ஹூக் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 13.38 $26,251 $86,201 24 வாட்டர்ஃபோர்ட்-ஹாஃப்மூன் யூனியன் இலவச பள்ளி மாவட்டம் 13.63 $27,061 $62,394 25 பால்ஸ்டன் ஸ்பா மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 13.76 $20,983 $81,250 26 சரடோகா ஸ்பிரிங்ஸ் சிட்டி பள்ளி மாவட்டம் 14.44 $18,194 $89,422 27 ஸ்டில்வாட்டர் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 14.64 $20,039 $83,507 28 பிரன்சுவிக் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் (பிரிட்டன்கில்) 14.89 $19,527 $84,906 29 தெற்கு காலனி மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 14.93 $20,293 $82,482 30 கில்டர்லேண்ட் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 15.14 $19,263 $85,530 31 கால்வே மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 16.39 $20,425 $80,921 32 ஸ்கோடாக் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 17.33 $22,353 $74,167 33 கோட்டை ஆன் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 17.79 $22,438 $73,542 34 Gilboa-Conesville மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 19.86 $28,940 $51,620 35 டுவான்ஸ்பர்க் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 20.12 $19,559 $80,682 36 பெத்லஹேம் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 20.95 $19,125 $114,395 37 Ravena-Coeymans-Selkirk மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 21.65 $21,061 $74,797 38 Schoharie மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 21.9 $22,847 $69,022 39 ரைன்பெக் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 24.23 $30,741 $80,735 40 வாரன்ஸ்பர்க் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 24.75 $26,501 $55,375 41 காக்ஸ்சாக்கி-ஏதென்ஸ் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 24.89 $22,050 $69,159 42 ஜான்ஸ்பர்க் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 24.9 $28,305 $49,635 43 கிங்ஸ்டன் நகர பள்ளி மாவட்டம் 25.34 $24,868 $60,006 44 கிரீன்விச் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 26.01 $20,310 $73,705 45 மிடில்பர்க் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 26.34 $27,182 $52,000 46 வடக்கு வாரன் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 26.39 $23,562 $63,260 47 Sagerties மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 27.03 $23,873 $61,781 48 ஆர்கைல் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 28.53 $24,596 $58,342 49 கேம்பிரிட்ஜ் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 28.88 $22,809 $63,644 50 ஹட்சன் சிட்டி பள்ளி மாவட்டம் 29.1 $26,028 $53,427 51 Scotia-Glenville மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 30.6 $20,049 $70,897 52 Wynantskill யூனியன் இலவச பள்ளி மாவட்டம் 30.67 $20,272 $70,147 53 கெய்ரோ-டர்ஹாம் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 31.92 $22,629 $61,811 54 தெற்கு க்ளென்ஸ் நீர்வீழ்ச்சி மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 31.95 $18,090 $75,946 55 சேலம் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 33.22 $21,680 $63,750 56 ஏரி ஜார்ஜ் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 35.77 $29,618 $93,333 57 மெனண்ட்ஸ் யூனியன் இலவச பள்ளி மாவட்டம் 36.01 $19,566 $68,145 58 குயின்ஸ்பரி யூனியன் இலவச பள்ளி மாவட்டம் 36.48 $16,936 $75,977 59 Cobleskill-Richmondville மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 36.94 $22,852 $57,161 60 Mechanicville நகர பள்ளி மாவட்டம் 37.01 $17,987 $72,280 61 கிரீன் ஐலேண்ட் யூனியன் இலவச பள்ளி மாவட்டம் 41.35 $24,101 $49,792 62 ஃபோண்டா-ஃபுல்டன்வில்லே மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 41.82 $18,676 $66,343 63 கனஜோஹரி மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 42.97 $22,651 $53,034 64 ரோட்டர்டாம்-மொஹோனசென் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 43.72 $16,749 $70,864 65 டிராய் நகர பள்ளி மாவட்டம் 44.55 $22,220 $53,138 66 Glens Falls Common School District 44.96 $19,226 $62,159 67 ஃபோர்ட் எட்வர்ட் யூனியன் இலவச பள்ளி மாவட்டம் 45.95 $22,687 $50,573 68 அல்பானி நகர பள்ளி மாவட்டம் 46.25 $23,273 $48,512 69 கோஹோஸ் சிட்டி பள்ளி மாவட்டம் 47.02 $20,915 $55,266 70 ஒயிட்ஹால் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 47.26 $21,041 $54,681 71 ஹூசிக் நீர்வீழ்ச்சி மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 47.55 $20,028 $57,615 72 பிராடால்பின்-பெர்த் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 48.88 $17,658 $63,958 73 கேட்ஸ்கில் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 49.15 $24,430 $42,620 74 ரென்சீலர் சிட்டி பள்ளி மாவட்டம் 49.82 $19,861 $56,347 75 கொரிந்த் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 50.1 $17,017 $65,000 76 நார்த்வில்லி மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 50.31 $21,874 $49,681 77 மேஃபீல்ட் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 51.89 $19,066 $57,195 78 லான்சிங்பர்க் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 53.55 $19,607 $54,199 79 Glens Falls City School District 54.09 $18,660 $56,727 80 கிரான்வில்லே மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 55.66 $21,188 $47,604 81 கோட்டை சமவெளி மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 56 $22,882 $42,054 82 ஜான்ஸ்டவுன் நகர பள்ளி மாவட்டம் 57.08 $18,019 $56,372 83 Schenectady நகர பள்ளி மாவட்டம் 61.3 $19,710 $47,773 84 Gloversville நகர பள்ளி மாவட்டம் 63.55 $20,651 $43,062 85 Dolgeville மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 65.12 $18,310 $49,130 86 ஹட்சன் நீர்வீழ்ச்சி மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 66.74 $16,613 $53,153 87 Watervliet நகர பள்ளி மாவட்டம் 67.37 $18,231 $47,606 88 ஆம்ஸ்டர்டாம் நகர பள்ளி மாவட்டம் 67.98 $18,403 $46,586 89 போல்டன் மத்திய பள்ளி மாவட்டம் 77.1 $40,721 $91,250 90 வடக்கு கிரீன்புஷ் பொதுப் பள்ளி மாவட்டம் 187.1 $74,429 $72,813

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *